get_class()函数

今天介绍个函数,举例示之。

1
2
3
4
5
6
7
8
class A{
function __construct(){
echo "My name is " , get_class($this) , "\n";
}
}
class B extends A{
}
$b=new B();
//输出结果:My name is B
get_class 用在A和用在B中是一样的。比较好玩的特性,在此记录一下,以备后查!

get_class()函数》有1个想法

评论已关闭。